Earthship Blogs

Earthships in the Czech Republic

earthship.com/czech (this page)
earthship.com/europe
Zeměloď news

Prague Earthship Build Video

 

Michael Reynolds at the “Na plovárně” Talkshow SOON

ČT 2 is going to broadcast interview with Michael Reynolds and Marek Eben at the “Na plovárně” talk-show on Saturday 13th November at 21:25 (orginally scheduled for Saturday 2nd October). The interview was recorded during Michael’s stay in Prague in May.

 

 

Watch the Video here: ceskatelevize.cz

Na plovárně s Michaelem Reynoldsem

Rozhovor Marka Ebena se slavným americkým “architektem odpadu”. Režie J. Hojtaš

Michael ReynoldsMichael ReynoldsMichael Reynolds

Talk Show Details – ceskatelevize.cz

Earthships and the Art of Carbon Zero Living

Media Coverage

Beseda sv?toznámého architekta Michaela Reynolds s Jaroslavem Duškem a diváky na téma “Zem?lod? a um?ní žít bez karbonové stopy”

Michael Reynolds už ?ty?icet let zkoumá a rozvíjí zp?soby výstavby dlouhodob? udržitelných dom?. Tato prezentace se bude v?novat slune?nímu resp. termálnímu topení a chlazení, stavb? z p?írodních a recyklovaných materiál?, slune?ním a v?trným elektrickým systém?m, sklízení vody, ?ízenému ?išt?ní odpadní vody a p?stování potravy na pozemku domu. P?edstaví p?íklady Zem?lodí ve sv?t? a bude diskutovat o institucionálních p?ekážkách mezi lidmi a alternativním bydlením bez karbonové stopy.
Cena vstupenky 150 k?

Ameri?ana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky, a také bez urážky, nazvat nejvýznamn?jším sv?tovým architektem odpadu.

Více než 35 let staví tento eko-architekt a ekolog-aktivista s úsp?chem velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody, tepla a kanalizací. Ke stavb? „zem?lodi“, jak d?m i se skleníkem nazývá, používá staré pneumatiky, plechovky od piva, sklen?né, ?i PET láhve a další odpad. Je v n?m možné p?stovat ovoce i zeleninu. Provozní náklady na chod domu jsou p?i tom tém?? nulové.Tato p?ekvapiv? skv?le fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale udržitelného rozvoje narážela v USA na r?zné byrokratické p?ekážky. Za jeho vizi mu byla dokonce na n?kolik let od?ata licence architekta. Michael Reynolds však nep?estal v??it v budoucnost konceptu udržitelného rozvoje a bydlení a jezdil pomáhat se svou partou stava?? do oblastí postižených p?írodními katastrofami. Své zem?lod? nau?il stav?t místní obyvatele nap?. v Hondurasu (hurikán, 1999), na Andamanech (tsunami, 2005), v Mexiku (hurikán Katrina 2005) a na Haiti (zem?t?esení, 2010).Po té, co se americká vláda dozv?d?la o jeho humanitární ?innosti, mu byla navrácena profesní licence a poda?ilo se mu prosadit zm?nu stavebního zákona. Byla mu také povolena, jako prvnímu na sv?t?, nedaleko Taosu v jeho rodném Novém Mexiku stavba testovací základny, kde má vzniknout vedle 3 starších staveb 15 nových. Základna je koncipovaná pro 25 lidí, každý pozemek m?že mít max. 10tisíc metr? ?tvere?ních. Tam staví sob?sta?n? ekodomy – zem?lod? vybavené vším, co je t?eba k p?ežití v situaci, kdyby na Zemi došly neobnovitelné zdroje energie..

P?íb?h amerického architekta Michaela Reynoldse zaujal britského režiséra Olivera Hodge natolik, že o n?m v pr?b?hu t?í let nato?il film „Architekt odpadu“, který získal, vedle ?ady dalších ocen?ní po celém sv?t?, i dv? ceny Mezinárodního filmového festivalu o životním prost?edí, p?írodním a kulturním d?dictví – Ekofilm 2009. Vedle hlavní ceny dostal i cenu divák?.

Spoluvyhlašovatelem a organizátorem Ekofilmu bylo ob?anské sdružení Ekofilm.

Michael Reynolds navštíví ?eskou republiku v rámci svého evropského turné, aby mohl zájemc?m osobn? p?edstavit svou vizi. Návšt?va se uskute?ní ve dnech 2. – 5. kv?tna 2011 v Praze a ?eských Bud?jovicích. V pond?lí (2.5.) odpoledne (v 16 hodin) na Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské nám?stí 2, Praha 1 se uskute?ní pražská tisková konference pro média a ve?er (ve 20.30) pro ve?ejnost promítání filmu Architekt odpadu s následnou diskuzí v kin? Sv?tozor. V úterý (3.5. ve 14 hodin) prob?hne p?ednáška pro studenty a další zájemce na P?írodov?decké fakult? Jiho?eské univerzity v ?eských Bud?jovicích. Ve st?edu (4.5. v 16 hodin) bude M. Reynolds p?ednášet pro studenty v Národní technické knihovn? v Praze 6-Dejvicích. Podrobnosti a pozvánku na tiskovou konferenci najdete na webových stránkách www.ekofilm.eu

Návšt?va M. Reynodlse se koná pod záštitou Americké ambasády v Praze.

 

 

Comments

comments

Similar posts

Recent Posts

No thumbnail available

"Why Everyone Should Consider Living in an Earthship"

New blog post on Expanded Consciousness explains why you should consider living in an Earthship. [read more]
Breve biografía de Michael Reynolds

Breve biografía de Michael Reynolds

Michael Reynolds es un líder mundial en energías renovables y arquitectura sostenible desde hace 45 [read more]
Cash for Trash on National Geographic

Cash for Trash on National Geographic

In more ways than we know, our lives are built on trash. If you stacked up all the world's old junky[read more]
No thumbnail available

"The American Dream" Earthships

"The American Dream Project" travelled around the United States on motorcycles visiting towns and co[read more]
No thumbnail available

The "Extraordinary" Mike Reynolds

Mike Reynolds is featured amongst 50 people who fit the category of "extraordinary." By: Peter Ho[read more]
No thumbnail available

Earthship-Festival in Köln Holweide

Zur Feier des #earthday war das noch3 Team am Earthship-Festival in Köln Holweide mit gutem Es[read more]
Who is Phil?

Who is Phil?

After graduating from Miami of Ohio University with a BED degree, Phil met up with Michael Reynolds [read more]
Earthship Academy Photo Contest!

Earthship Academy Photo Contest!

Photos today mean much more than a thousand words, especially when they capture moments that changed[read more]
Thinking about your Independent Study?

Thinking about your Independent Study?

With the field study coming up in Salida this summer, many of you have been asking about the next an[read more]
Shares