Earthship Blogs

Earthships in the Czech Republic

earthship.com/czech (this page)
earthship.com/europe
Zeměloď news

Prague Earthship Build Video

 

Michael Reynolds at the “Na plovárně” Talkshow SOON

ČT 2 is going to broadcast interview with Michael Reynolds and Marek Eben at the “Na plovárně” talk-show on Saturday 13th November at 21:25 (orginally scheduled for Saturday 2nd October). The interview was recorded during Michael’s stay in Prague in May.

 

 

Watch the Video here: ceskatelevize.cz

Na plovárně s Michaelem Reynoldsem

Rozhovor Marka Ebena se slavným americkým “architektem odpadu”. Režie J. Hojtaš

Michael ReynoldsMichael ReynoldsMichael Reynolds

Talk Show Details – ceskatelevize.cz

Earthships and the Art of Carbon Zero Living

Media Coverage

Beseda sv?toznámého architekta Michaela Reynolds s Jaroslavem Duškem a diváky na téma “Zem?lod? a um?ní žít bez karbonové stopy”

Michael Reynolds už ?ty?icet let zkoumá a rozvíjí zp?soby výstavby dlouhodob? udržitelných dom?. Tato prezentace se bude v?novat slune?nímu resp. termálnímu topení a chlazení, stavb? z p?írodních a recyklovaných materiál?, slune?ním a v?trným elektrickým systém?m, sklízení vody, ?ízenému ?išt?ní odpadní vody a p?stování potravy na pozemku domu. P?edstaví p?íklady Zem?lodí ve sv?t? a bude diskutovat o institucionálních p?ekážkách mezi lidmi a alternativním bydlením bez karbonové stopy.
Cena vstupenky 150 k?

Ameri?ana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky, a také bez urážky, nazvat nejvýznamn?jším sv?tovým architektem odpadu.

Více než 35 let staví tento eko-architekt a ekolog-aktivista s úsp?chem velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody, tepla a kanalizací. Ke stavb? „zem?lodi“, jak d?m i se skleníkem nazývá, používá staré pneumatiky, plechovky od piva, sklen?né, ?i PET láhve a další odpad. Je v n?m možné p?stovat ovoce i zeleninu. Provozní náklady na chod domu jsou p?i tom tém?? nulové.Tato p?ekvapiv? skv?le fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale udržitelného rozvoje narážela v USA na r?zné byrokratické p?ekážky. Za jeho vizi mu byla dokonce na n?kolik let od?ata licence architekta. Michael Reynolds však nep?estal v??it v budoucnost konceptu udržitelného rozvoje a bydlení a jezdil pomáhat se svou partou stava?? do oblastí postižených p?írodními katastrofami. Své zem?lod? nau?il stav?t místní obyvatele nap?. v Hondurasu (hurikán, 1999), na Andamanech (tsunami, 2005), v Mexiku (hurikán Katrina 2005) a na Haiti (zem?t?esení, 2010).Po té, co se americká vláda dozv?d?la o jeho humanitární ?innosti, mu byla navrácena profesní licence a poda?ilo se mu prosadit zm?nu stavebního zákona. Byla mu také povolena, jako prvnímu na sv?t?, nedaleko Taosu v jeho rodném Novém Mexiku stavba testovací základny, kde má vzniknout vedle 3 starších staveb 15 nových. Základna je koncipovaná pro 25 lidí, každý pozemek m?že mít max. 10tisíc metr? ?tvere?ních. Tam staví sob?sta?n? ekodomy – zem?lod? vybavené vším, co je t?eba k p?ežití v situaci, kdyby na Zemi došly neobnovitelné zdroje energie..

P?íb?h amerického architekta Michaela Reynoldse zaujal britského režiséra Olivera Hodge natolik, že o n?m v pr?b?hu t?í let nato?il film „Architekt odpadu“, který získal, vedle ?ady dalších ocen?ní po celém sv?t?, i dv? ceny Mezinárodního filmového festivalu o životním prost?edí, p?írodním a kulturním d?dictví – Ekofilm 2009. Vedle hlavní ceny dostal i cenu divák?.

Spoluvyhlašovatelem a organizátorem Ekofilmu bylo ob?anské sdružení Ekofilm.

Michael Reynolds navštíví ?eskou republiku v rámci svého evropského turné, aby mohl zájemc?m osobn? p?edstavit svou vizi. Návšt?va se uskute?ní ve dnech 2. – 5. kv?tna 2011 v Praze a ?eských Bud?jovicích. V pond?lí (2.5.) odpoledne (v 16 hodin) na Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské nám?stí 2, Praha 1 se uskute?ní pražská tisková konference pro média a ve?er (ve 20.30) pro ve?ejnost promítání filmu Architekt odpadu s následnou diskuzí v kin? Sv?tozor. V úterý (3.5. ve 14 hodin) prob?hne p?ednáška pro studenty a další zájemce na P?írodov?decké fakult? Jiho?eské univerzity v ?eských Bud?jovicích. Ve st?edu (4.5. v 16 hodin) bude M. Reynolds p?ednášet pro studenty v Národní technické knihovn? v Praze 6-Dejvicích. Podrobnosti a pozvánku na tiskovou konferenci najdete na webových stránkách www.ekofilm.eu

Návšt?va M. Reynodlse se koná pod záštitou Americké ambasády v Praze.

 

 

Comments

comments

Similar posts

Recent Posts

Guided Earthship Tours

Guided Earthship Tours

In addition to the self guided tour that goes through our Earthship Visitor Center daily, we also ha[read more]
tires considered a green building material?

tires considered a green building material?

"The reason tires are not considered a green building material anymore is because the technique orig[read more]
Calgary, Canada Earthship Temperature Report

Calgary, Canada Earthship Temperature Report

November 14, 2014: Someone was asking about our temperatures at the Earthship in Calgary, Canada...[read more]
Earthship Biotecture and the University of New Mexico

Earthship Biotecture and the University of New Mexico

Earthship Biotecture has partnered with the University of New Mexico to offer an accredited college [read more]
Out Of The Blue: Exclusive Behind The Scenes & Earthship Video

Out Of The Blue: Exclusive Behind The Scenes & Earthship Video

Take a look inside Earthship, a sustainable and self-contained green building in Taos, New Mexico an[read more]
Te Puke’s earthship build

Te Puke’s earthship build

Te Puke's Fruit of the Pacific charitable trust is spearheading a two-week project to teach Ni Vanua[read more]
'It’s a funky off-grid house:' Take a tour of Alberta's first official earthship

'It’s a funky off-grid house:' Take a tour of Alberta's first official earthship

LETHBRIDGE COUNTY — In the dead of winter, in the middle of the southern Alberta prairies, the Kinne[read more]
No thumbnail available

"Why Everyone Should Consider Living in an Earthship"

New blog post on Expanded Consciousness explains why you should consider living in an Earthship. [read more]
Breve biografía de Michael Reynolds

Breve biografía de Michael Reynolds

Michael Reynolds es un líder mundial en energías renovables y arquitectura sostenible desde hace 45 [read more]
Shares